Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD

Deyimler
79. MIND YOUR OWN BUSINESS; NOSY PARKER!

alarm: alarm    basis: temel, esas    cut off: kesinti    departure: kalkış
draught: (hava) cereyan    help: yardım    fine: para cezası    go: sıra
grandparent: dede veya nine    grey: (saç) kır    head: tura    tails: yazı   
hospitable: konuksever    kick-off: başlama vuruşu    murder: cinayet
neighbourhood: çevre, bölge    prior: önce    proposal: evlenme teklifi; teklif
reduction: indirim, azaltma    requirement: ihtiyaç    rough: sert, acımasız
shortage: kıtlık    watch: izleme, göz hapsi    welcome: karşılama
answer: (kapıya, telefona) bakmak    await: beklemek   
break: uymamak, çiğnemek    discover: anlamak, farkına varmak
drop: (arabadan) indirmek; bırakmak    nudge: dirsek vurmak
turn: (mide) bozmak; varmak, ulaşmak; dönüşmek    watch: dikkat etmek
fall asleep: uykuya dalmak    fall behind: geride kalmak
turn one’s back on: yardımdan kaçınmak
mind one’s own business: kendi işine bakmak   
catch a cold: soğuk algınlığına yakalanmak    catch fire: tutuşmak
not have a clue: bilmemek, fikri olmamak
give a hand: yardım etmek    give evidence: tanıklık yapmak   
give notice: önceden bildirmek    give someone a cuddle: kucaklamak
give someone a lift: birini arabasına alıp bir yere götürmek
give the sack: işten kovmak    burn with curiosity: meraktan çatlamak
ask someone a favour: birinden yardım istemek
blow/honk (a/your) horn: korna çalmak    hold the line: telefonu kapatmamak
draw lots: kura çekmek    be in love with someone: birine aşık olmak
break a promise: sözünden caymak    clear the table: masayı toplamak
keep a watch: gözetlemek    pay a visit: ziyaret etmek
slip through one’s fingers: (fırsat, şans) kaçmak    call for: çağırmak
hear from: (mektup vb. ile) haber almak    help yourself: buyrun

Can I ask you a favour?
Sizden bir iyilik yapmanızı isteyebilir miyim?
I am burning with curiosity, please tell me what happened!
Meraktan çatlıyorum, lütfen bana ne olduğunu söyle!
Can you give me a hand, please?
Bana yardım eder misin?
Can you give me a lift home, please?
Beni arabanla eve gütürür müsün?
Can you drop me (off) at the corner?
Beni köşede indirir misin?
Just go away and leave me alone!
Çekil git ve beni yalnız bırak!
Wish me luck!
Bana şans dile!
Wait there; it isn’t your go!
Orada bekle; senin sıran değil!
Wait there until I give the sign.
Ben işaret verinceye kadar orada bekleyin.
Please give us prior notice of your requirements.
Lütfen ihtiyaçlarınızı önceden bildiriniz.
Do not let this opportunity slip through your fingers.
Bu fırsatın parmaklarının arasından kayıp gitmesine izin verme.
Who cares?
Kimin umurunda?
Help yourself to a drink.
Buyurun, kendinize bir içecek alın.
Mind your head!
Başına dikkat et! (Başını vurma!)
Please, hold the line.
Lütfen hattan ayrılmayın. (Telefonda)
She is really in love with him.
O gerçekten onu seviyor.
It is none of your business!
O senin işin değil! (Seni ilgilendirmez!)
It has nothing to do with you!
Onun seninle ilgisi yok! (Seni ilgilendirmez!)
You have got nothing to lose by asking.
Sormakla bir şey kaybetmezsin.
To be frank, you couldn’t play well.
Açık sözlü olmak gerekirse, iyi oynayamadın.
To be honest, I don’t like school.
Dürüst olmak gerekirse, okulu sevmiyorum.
To tell the truth, I don’t like him.
Doğrusunu söylemek gerekirse, ondan hoşlanmıyorum.
Watch your language in front of ladies, young man!
Bayanların yanında sözlerine dikkat et delikanlı!
I have never seen anyone spend so much money on one shopping trip; he
must be rolling in money.
Ömrümde bir alışverişte bu kadar para harcayan birini görmedim; o para içinde yüzüyor olmalı.

A: - When’s the kick-off?
         Başlama vuruşu ne zaman?
B: - I haven’t a clue.
         Hiçbir fikrim yok.

◊ Give a friendly welcome.
   Güleryüzle karşılamak.
A warm and friendly welcome was awaiting us. They gave us a hospitable
welcome from the moment we arrived to the time of our departure.
Sıcak, dostça bir karşılama bizi bekliyordu. Onlar bize vardığımız andan ayrılm amıza kadar
konukseverce davrandılar.


◊ Give the cold shoulder.
   Soğuk davranmak.
What have I done to her? She gave me the cold shoulder the whole
evening at the party.: Ben ona ne yaptım? Bana partide bütün gece soğuk davrandı.

◊ Drop someone a line.
   Birine kısa mektup yazmak.
I really do like hearing from you, so drop me a line and let me know how you are.
Senden haber almayı gerçekten çok istiyorum, bu yüzden bana yaz da nasıl olduğunu bileyim.

◊ A drop in the bucket/ocean.
   Devede kulak.
What we were paid for our work was a drop in the ocean compared to
what the company earned.
Bize ödenen para şirketin kazandığı ile karşılaştırılınca denizde damla idi.

◊ Go round the bend.
   Çok kızmak, delirmek.
My mother is going round the bend as a result of a planned water cut off
on a 24 hour-off / 24 hour-on basis to make a 25% reduction in water
use due to the water shortage.
Annem su kıtlığı yüzünden yüzde 25 su tasarrufu yapmak için 24 saat akıp 24 saat akmama
esasına dayalı planlı su kesintisi yüzünden deliriyor.

◊ See red.
   Çok kızmak, delirmek.
When he laughed in my face, I just saw red.
Benim yüzüme güldüğünde deliye döndüm.

◊ Can’t make head nor tail of it.
   Hiçbir şey anlamamak.
I couldn't make head nor tail of the film.
Filmden hiçbir şey anlamadım.

◊ Miss the boat/bus.
   Treni kaçırmak.
Anyone still hoping for concert tickets will discover they have missed the
boat.: Hala konser bileti bulacağını umanlar treni kaçırdıklarını anlayacaklar.

◊ Pull someone’s leg.
   Şaka yapmak.
Don’t believe him; he’s just pulling your leg.
Ona inanma; sana şaka yapıyor.

◊ Watch your step!
   Ayağını denk al!
He'd better watch his step if he wants to carry on working here.
Eğer burada çalışmaya devam etmek istiyorsa ayağını denk alsa iyi olur.

◊ Watch your back!
   Dikkatli ol!
It's a rough neighbourhood so watch your back when you're walking
around the streets.: Orası tehlikeli bir bölge, bu yüzden sokaklarda gezerken dikkatli ol.

◊ Walls have ears.
   Yerin kulağı var.
Why don't we go and talk about this somewhere quieter? Walls have
ears, you know.
Niçin bunu gidip daha tenha bir yerde konuşmuyoruz. Biliyorsun yerin kulağı var.

☻ Which travels faster, heat or cold?
     Answer: Heat, because you can catch cold easily.

☼ Failure teaches success.
☼ True love never grows old.
☼ You scratch my back and I’ll scratch yours.

1. - In your home, who generally answers the door when the doorbell
      rings?
    - In our home, I generally answer the door when the doorbell rings.
      Bizim evde kapı zili çaldığında kapıya genellikle ben bakarım.

2. - Are important discussions held behind closed doors?
    - Yes, important discussions are held behind closed doors.

3. - Do you think some drivers enjoy blowing their horns like children?
    - Yes, I think some drivers enjoy honking their horns like children.

4. - Do drivers pay a fine when they break the traffic rules?
    - Yes, drivers pay a fine when they break the traffic rules.

5. - Do you break your promises?
    - No, I don’t break my promises.

6. - Are you burning with curiosity to know what Nurhan replied to
      Ayhan’s proposal?
    - No, I’m not burning with curiosity to know what Nurhan replied to Ayhan’s
      proposal.


7. - Can you catch a cold if you sit in a draught?
    - Yes, you can catch a cold if you sit in the draught.

8. - What do we do if a house catches fire?
    - We call the fire brigade if a house catches fire.

9. - Should we drop everything and run out of the building if the fire
      alarm rings?
    - Yes, we should drop everything and run out of the building if the fire alarm
      rings.


10. - Do you help clear the table after having a meal?
      - Yes, I help clear the table after having a meal.

11. - Do we draw lots to see who will go first at the start of a game?
      - Yes, we draw lots to see who will go first at the start of a game.

12. - If you were an employer and one of your employees made a big
         mistake for the first time, would you give him the sack?
      - No, if I were an employer and one of my employees made a big mistake for
        the first time, I wouldn’t give him the sack.

         Hayır, ben bir işveren olsaydım ve benim çalışanlarımdan biri ilk kez büyük bir yanlış     
         yapsaydı, onu kovmazdım.


13. - Would you nudge him if he fell asleep?
      - Yes, I’d nudge him if he fell asleep.

14. - If you raced against her, would you soon fall behind?
      - No, if I raced against her I wouldn’t quickly fall behind.

15. - Have you ever fallen flat on your face?
      - No, I’ve never fallen flat on my face.

16. - If you saw a murder, would you be brave enough to give evidence in
        court?
      - Yes, if I saw a murder I’d be brave enough to give evidence in court.

17. - Do you give your mother a cuddle before going to bed?
      - No, I don’t give my mother a cuddle before going to bed, I give her a kiss.

18. - Do you try to give a hand to those in need of help?
      - Yes, I always try to give a hand to those in need of help.

19. - Do you pay a visit to your grandparents?
      - Yes, I pay a visit to my grandparents.

20. - Does bad food turn our stomach?
      - Yes, bad foods turn our stomach.

21. - Has your grandfather turned 70?
      - No, my grandfather hasn’t turned 70 yet.

22. - Has your father’s hair turned grey?
      - Yes, my father’s hair has started turning grey.

23. - Do you turn your back on your friends when they need your help?
      - No, I don’t turn my back on my friends when they need my help.

24. - Do the police keep a close watch on you once your name has been
         linked with a drug offence?
      - Yes, once your name has been linked with a drug offence, the police keep a
        close watch on you.

 

  • Proturk.net
  • ©2017 Pratik İngilizce: Eğitim Öğrenme Konuşma Kitabı Seti CD DVD